Adatkezelési szabalyzat

I) Általános rendelkezések

Az Adatkezelési Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelés megfeleljen az irányadó jogszabályok (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről) rendelkezéseinek.


A Szabályzat kizárólag az Eüak. hatálya alá tatozó adatkezelésekre terjed ki, más adatkezelésre nem. A szabályzat vonatkozik az adatkezelőre, valamint azokra a személyekre, akiknek az adatait az adatkezelések tartalmazzák, illetve azokra, akiknek a jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.


A Spirit Egészség Centrum projekt az egészségiparban érdekelt induló vállalkozások számára biztosít esztétikus, a szigorú higiéniai elvárásoknak is minden tekintetben megfelelő körülményeket.

Az adatkezelőre vonatkozó adatok: Spirit Egészség Centrum és szerződött partnerei továbbiakban: Spirit Egészség Centrum(lásd: 1. számú melléklet)


A Spirit Egészség Centrum adatkezelése az érintettek hozzájárulása alapján történik, de bizonyos adatok kezelése jogszabályban elrendelt, ezért az kötelező.


érintetteknek joguk van a Spirit Egészség Centrum által kezelt adatokról tájékoztatást kapni, továbbá joguk van az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint tiltakozni (ha az adatok kezelése kizárólag az adatkezelő érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a tiltakozás gyakorlását a törvény lehetővé teszi) az adatkezelés ellen. Az érintett kérésére az adatkezelő közérthető formában tájékoztatást ad az általa az érintettről kezelt adatokról a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül. Bizonyos, törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.


II) Adatkezelés

Az adatkezelés célja az érintett eredményes gyógykezelésének elősegítése, egészségi állapotának nyomon követése, valamint egészségének megőrzése.


A Spirit Egészség Centrum az adatfeldolgozás során a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően jár el.


Spirit Egészség Centrum által üzemeltetett időpontfoglalási rendszer igénybevétele egyszeri online regisztrációhoz, ezt követően online bejelentkezéshez kötött, melynek célja az érintettek és az orvosi kezelésükhöz kapcsolódó dokumentációk összekötése.bizonyos személyes és személyazonosító adatainak (például nevének, születési dátumának, e-mail címének, telefonszámának, TAJ számának) megadása, illetve ismerete.


Spirit Egészség Centrum minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a rendelkezésére bocsátott személyes és személyazonosító adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során.A Spirit Egészség Centrum azon természetes személyek adatait kezeli, akik az időpontfoglalási rendszer szolgáltatásait igénybe véve a weboldalon regisztrálnak.


A kezelt adatok körét azon természetes személyazonosító adatok alkotják, melyek szükségesek és elégségesek az érintettek egyértelmű azonosításához. A kezelt adatok körébe tartozik az elkészített felvétel, valamint a kezelésekhez kapcsolódó orvosi dokumentumok is.


A kezelendő adatok az érintettektől kerülnek felvételre, melyet a helyszínen egyeztetnek a pácienssel. Az adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad a vizsgálat menetéről, illetve annak hatásairól.III) Adatok biztonsága

A kezelt adatok orvosi titoknak minősülnek, ennek megfelelően az adatkezelő gondot fordít arra, hogy az adatok titokban maradjanak. Azok harmadik személyhez kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazás esetén kerülhetnek.


Az adatkezelés időtartama megfelel a hatályos Eüak. szabályozázban foglaltaknak.


Az adatok továbbítása minden esetben az érintett hozzájárulásával, illetve törvényi felhatalmazás mellett történhet. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell úgy, hogy az később is visszakövethető lehessen.


Spirit Egészség Centrum biztosítja, hogy az általa kezelt adatok nyilvántartásának módja (mind az elektronikusan, mind a papír alapon tárolt adatok esetében) mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Továbbá törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, melynek értelmében az eljáró személyek a tárolt adatok közül mindig csak a szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá.


A Spirit Egészség Centrum gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, ennek biztosítására megtesz minden szükséges szervezési és technológiai lépést. Több lehetséges megoldás közül azt választja, ami az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az indokolatlanul nagy nehézséggel jár.


Törlés esetén a kezelt adatokat személyes azonosításra alkalmatlanná teszik, ha törvény előírja, akkor az ezeket tároló adathordozókat is megsemmisíti. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a kezelés jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos, vagy tévesek, az adatkezelés határideje megszűnt, valamint ha a törlést bíróság, vagy hatóság elrendelte.


Törlés helyett mód van a kezelt adatok zárolására is, de az adatok csak addig kezelhetőek, amíg fennáll az adatkezelési cél, illetve amíg az adatkezelés határideje tart.


A Spirit Egészség Centrum fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés elvégzésére adatfeldolgozót alkalmazzon. Az adatfeldolgozó alkalmazása minden esetben írásbeli szerződéshez kötött.


A Spirit Egészség Centrum adatvédelmi felelősének feladata a vonatkozó szabályok betartatása, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek ellenőrzése, a kapcsolódó új technológiák alkalmazásának kezdeményezése, oktatás biztosítása, tudományos kutatások esetén betekintés engedélyezése.


IV) Fogalmak

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából az egészségügyi és személyazonosító adatok feldolgozását végzi.


Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése rögzítése.


Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


Adatkezelő: az a jogi személy, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat.


Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától, formájától.


Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítható természetes személy. Elsősorban az a személy, aki a Spirit Egészség Centrum bármely szolgáltatását igénybe veszi.


Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, a nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat


Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat


Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására


Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.


1. sz. melléklet


SPIRIT-DENT Kft.

7100 Szekszárd,

23297924-2-17

60865166-1-37


Dr Krizsán Szabolcs

7100 Szekszárd, Parászta u. 23.

60036810-3-37

Medexis Bt.

7676 Orfű, Kőhegy u.1/1

22165994-3-02


Evandi-Med Eü. és Szolgáltató Kft.

7100 Szekszárd, Csaba u. 13. 1/ 4.

13940346-2-17


Dr Zarbakhsh Amir Hossein E.V.

7100 Szekszárd, Zöldkert u. 2-4.

65818334-1-37


Dr Stericher Mátyás: E.V.

7100 Szekszárd, Bakony u. 2/B.

52924460-2-37

Kérem Várjon